Compter en Japonais
Rei 0
Ichi 1
Ni 2
San 3
Shi (Yon) 4
Go 5
Roku 6
Shichi 7
Hachi 8
Kyu 9
Ju 10
Ju Ichi 11
Hyaku 100
Sen 1 000
Man 10 000
2008 : Ni-sen hachi